Japan

In Japan 2006

sri-chinmoy-japan06Photo by Kedar